ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ρελέ διαφυγής έντασης σε όλες τις εγκαταστάσεις ;

Όλες οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ HD384 βάση υπουργικής απόφασης είναι υποχρεωτικό να έχουν εγκατεστημένο ΔΔΕ για προστασία από ηλεκτροπληξία.

Είναι υποχρεωτική η θεμελιακή γείωση;

Βάση υπουργικής απόφασης όλες οι νέες εκ θεμελίων οικοδομές ανεξάρτητα από το σύστημα γειώσεως θα πρέπει να διαθέτουν θεμελιακή γείωση .Εξαιρούνται προκατασκευασμένα και λυώμενα χωρίς θεμέλια.

Τι χρειάζεται για να κάνω αλλαγή από μονοφασική σε τριφασική παροχη;

Για να γίνει αυτή η αλλαγή θα χρειαστεί να γίνει αλλαγή του παροχικού καλωδίου από τον πίνακα εως το ρολόι της ΔΕΗ, επίσης θα πρέπει να γίνει μετατροπή ή αλλαγή του πίνακα και να εκδοθεί και πιστοποιητικό για επαύξηση παροχής το οποίο θα κατατεθεί στην ΔΕΗ της περιοχής σας.

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται η έκδοση πιστοποιητικού;

 • Η έκδοση πιστοποιητικού είναι απαραίτητη στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Αρχική ηλεκτροδότηση
  • Επανασύνδεση (εάν έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού)
  • Επαύξηση παροχής
  • Αλλαγή ονόματος (εάν έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού)

Από τι αποτελείται το νέο πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Το νέο πιστοποιητικό αποτελείται από τα εξής έγγραφα:

 • Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Μονογραμμικό σχέδιο εγκατάστασης
 • Μονογραμμικά σχέδια πινάκων

Ποιες μετρήσεις περιλαμβάνει ο έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού;

Οι βασικότεροι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται είναι οι εξής:

 • Μέτρηση αντίστασης γείωσης
 • Μέτρηση μονώσεως καλωδίου
 • Μέτρηση χρονικής απόκρισης ρελέ (ΔΔΕ)
 • Έλεγχος σύσφιξης ισοδυναμικών συνδέσεων σε όλη την εγκατάσταση
 • Έλεγχος κατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Εφόσον γίνουν οι μετρήσεις που απαιτούνται και είναι όλα φυσιολογικά το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν .

Πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την έκδοση του πιστοποιητικού;

Εφόσον γίνουν οι μετρήσεις που απαιτούνται και είναι όλα φυσιολογικά το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν .

Top