ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ HD384 βάση υπουργικής απόφασης είναι υποχρεωτικό να έχουν εγκατεστημένο ΔΔΕ για προστασία από ηλεκτροπληξία.

Βάση υπουργικής απόφασης όλες οι νέες εκ θεμελίων οικοδομές ανεξάρτητα από το σύστημα γειώσεως θα πρέπει να διαθέτουν θεμελιακή γείωση .Εξαιρούνται προκατασκευασμένα και λιωμένα χωρίς θεμέλια.

Για να γίνει αυτή η αλλαγή θα χρειαστεί να γίνει αλλαγή του παροχικού καλωδίου από τον πίνακα έως το ρολόι του ΔΕΔΔΗΕ, επίσης θα πρέπει να γίνει μετατροπή ή αλλαγή του πίνακα και να εκδοθεί και πιστοποιητικό για επαύξηση παροχής το οποίο θα κατατεθεί στην ΔΕΗ της περιοχής σας.

• Η έκδοση πιστοποιητικού είναι απαραίτητη στις παρακάτω περιπτώσεις:
o Αρχική ηλεκτροδότηση
o Επανασύνδεση (εάν έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού)
o Επαύξηση παροχής
o Αλλαγή ονόματος (εάν έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού) 
o Αλλαγή χρήσης εγκατάστασης (π.χ. από κατοικία σε κατάστημα)

Το νέο πιστοποιητικό αποτελείται από τα εξής έγγραφα:
• Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
• Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης
• Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
• Μονογραμμικό σχέδιο εγκατάστασης
• Μονογραμμικά σχέδια πινάκων 

Οι βασικότεροι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται είναι οι εξής:
• Μέτρηση αντίστασης γείωσης
• Μέτρηση μονώσεως καλωδίου
• Μέτρηση χρονικής απόκρισης ρελέ (ΔΔΕ)
• Έλεγχος σύσφιξης ισοδυναμικών συνδέσεων σε όλη την εγκατάσταση
• Έλεγχος κατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• Εφόσον γίνουν οι μετρήσεις που απαιτούνται και είναι όλα φυσιολογικά το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν.

Εφόσον γίνουν οι μετρήσεις που απαιτούνται και είναι όλα φυσιολογικά το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν.